Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Положення обласного комітету про Молодіжну раду

Положення про Молодіжну раду обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я  України


                                                                                                 Додаток 1

                                                                                       до Постанови Президії

                                                                                       від 11.08.2011 № П-6

Положення про Молодіжну раду обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України

1. Загальні положення

1.1.Молодіжна рада обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – Молодіжна рада) є постійно діючим дорадчим органом, яка об’єднує на добровільних засадах представників молоді – членів Профспілки.

1.2. Молодіжна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись чинним законодавством України, Статутом та Програмою Профспілки працівників охорони здоров’я України, Концепцією молодіжної політики Профспілки, рішеннями виборних органів обласної організації профспілки  та цим Положенням.

1.3. Рішення Молодіжної ради носять рекомендаційний характер для виборних органів обласної організації профспілки та обов’язковий для Молодіжних рад (комісій) районних, первинних профспілкових організацій.

1.4. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна та підконтрольна Президії обласного комітету.

 

2. Мета та основні напрями діяльності Молодіжної ради

2.1. Метою діяльності Молодіжної ради є:

2.1.1. Координація діяльності Молодіжних рад  і комісій по роботі з молоддю районних та первинних профспілкових організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді.

2.1.2. Залучення молоді до членства у профспілці.

2.1.3. Організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів профспілки.

2.1.4. Залучення найширших прошарків молоді до роботи у профспілкових органах та профспілкової діяльності.

2.2. Основними напрямами діяльності Молодіжної ради є:

2.2.1. Участь у розробці стратегії та тактики розвитку молодіжної політики Профспілки.

2.2.2.Організація і проведення масових молодіжних заходів з найбільш актуальних молодіжних проблем.

2.2.3. Здійснення аналізу стану молодіжної політики у регіоні галузі щодо соціально-економічного захисту молоді, створення умов для її професійного становлення, задоволення культурних потреб та інтересів молоді.

2.2.4. Практична допомога профспілковим організаціям усіх рівнів у роботі з молоддю.

2.2.5. Розробка пропозицій по захисту трудових прав і соціальних гарантій молоді, яка працює та навчається, в колективних договорах і угодах усіх рівнів.

2.2.6. Формування нових чинників мотивації профспілкового членства.

2.2.7. Взаємодія з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури і спорту.

2.2.8. Співпраця з Молодіжною Радою ЦК, ФПУ, ОПХО (участь у спільних акціях, семінарах, форумах тощо).

2.2.9. Сприяння в захисті трудових прав і соціальних гарантій молодих громадян, представлення їхніх ініціатив при розробці галузевих, регіональних програм, що стосуються прав і гарантій молоді, яка працює та навчається.

2.2.10. Сприяння в здійсненні інформаційно-аналітичної, організаційно-методичної, пропагандистської і консультативної діяльності в галузі молодіжної політики.

2.2.11. Організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу, проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді.

2.2.12. Сприяння обласному комітету профспілки в проведенні солідарних дій, колективних акцій та інших заходів.

 

3. Порядок формування та організація роботи Молодіжної  ради

3.1. Молодіжна рада формується за принципом: кожна районна організація Профспілки (первинні профспілкові організації, які входять безпосередньо до обласного комітету), де створена молодіжна рада (комісія), делегує до її складу голову молодіжної ради (комісії) районної (первинної) організації профспілки (за посадою) віком до 35 років (включно).

3.2. До складу Молодіжної ради можуть бути включені представники апарату обласного комітету профспілки (але не більше 2 осіб).

3.3. Персональний склад Молодіжної ради затверджується рішенням Президії обласного комітету профспілки.

3.4. Член Молодіжної ради може бути відкликаним за рішенням організації, яка його делегувала.

У разі відкликання або дострокового припинення повноважень члена Молодіжної ради, районна (первинна) організація профспілки протягом місяця делегує до складу Молодіжної ради голову молодіжної ради цієї організації, який затверджується на черговому засіданні Президії обласного комітету профспілки.

3.5. Повноваження членів Молодіжної ради підтверджуються витягами із постанов керівних виборних органів районних, первинних профспілкових організацій.

3.6. Повноваження члена Молодіжної ради можуть бути припинені достроково рішенням Президії обласного комітету на підставі мотивованого подання виконкому Молодіжної ради  у випадках:

· досягнення 36-ти річного віку;

· добровільного складання повноважень;

· виходу з членів профспілки, зняття з профспілкового обліку в тій організації, яка делегувала до складу Молодіжної ради;

· грубе порушення цього Положення, Статуту профспілки працівників охорони здоров’я України;

· нез’явлення на засідання Молодіжної ради обласного комітету більше 2 разів поспіль без поважних причин.

3.7. Член Молодіжної ради набуває або втрачає повноваження після прийняття Президією обласного комітету рішення про зміни у складі Молодіжної ради.

3.8. Засідання Молодіжної ради проводяться не рідше одного разу на рік і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Молодіжної ради.

3.9. Рішення про скликання засідання Молодіжної ради приймає Виконавчий комітет Ради, про що завчасно повідомляє членів Молодіжної ради.

3.10. Рішення Молодіжної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні та носять рекомендаційний характер.

3.11. З метою розгляду невідкладних питань Молодіжна рада може приймати рішення шляхом поіменного опитування членів Молодіжної ради з наступним інформуванням про їх прийняття на черговому засіданні Молодіжної ради.

3.12. За рішенням Молодіжної ради на її засідання можуть запрошуватися представники профспілкових організацій, які не мають свого представника у Молодіжній раді, а також представники громадських організацій, організацій роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

У засіданні Молодіжної ради можуть брати участь керівники виборних органів профспілкових  організацій закладів охорони здоров’я міста та області.

3.13. Діяльністю Молодіжної ради керує голова, а в разі його відсутності – заступник за дорученням голови Молодіжної ради.

Голова Молодіжної ради та його заступники обираються Молодіжною радою  зі свого складу та вважаються обраними, якщо за них проголосувало не менше половини обраних членів Молодіжної ради.

3.14. Організаційно-технічне забезпечення роботи Молодіжної ради здійснює обласний комітет профспілки.

3.15. Діяльність Молодіжної ради фінансується в межах відповідної статті бюджету обласного комітету.

3.16. Повноваження Голови Молодіжної ради:

- забезпечує підготовку засідань Молодіжної ради;

- представляє Молодіжну раду у Молодіжній раді ОПХО, ЦК Профспілки;

- приймає участь у засіданнях Президії обласного комітету з правом дорадчого голосу;

- приймає участь у роботі інших виборних органів обласної профспілкової організації;

- забезпечує виконання Молодіжною радою завдань, визначених цим Положенням;

- головує на засіданнях Молодіжної ради та підписує прийняті рішення;

- за погодженням з головою обласної організації профспілки представляє Молодіжну раду в молодіжних організаціях, організаціях роботодавців, органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях тощо;

- організує та забезпечує роботу Виконавчого комітету Молодіжної ради.

3.17. Кількість заступників голови Молодіжної ради встановлює Молодіжна рада.

3.17.1. Розподіл обов’язків між заступниками здійснюється виконкомом Молодіжної ради.

3.18. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків головою та заступником (ми) голови Молодіжної Ради  на вимогу 2/3 членів Молодіжної ради на її засідання може бути винесено питання, щодо дострокового припинення  повноважень.

3.19. Молодіжна рада працює на підставі річних планів погоджених Президією обласного комітету.

3.20. Молодіжна рада вносить пропозиції на розгляд виборних органів обласної  профспілкової організації з питань:

статутної діяльності Профспілки, соціально-економічного захисту молоді, державної підтримки працюючої та студентської молоді з питань забезпечення зайнятості, надання гарантованого робочого місця, отримання безкоштовної освіти, збільшення асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, оздоровлення та духовного виховання тощо.

3.21. Молодіжна рада, за погодженням з головою обласної  профспілкової організації, може формувати робочі групи, комісії із залученням науковців і фахівців для підготовки аналітичних, методичних матеріалів, експертизи проекті законів, інших нормативно-правових актів щодо захисту прав та інтересів молоді.

3.22. Для ведення поточної роботи Молодіжна рада зі свого складу формує Виконавчий комітет (далі Виконком).

3.23. Кількісний склад Виконкому встановлюється Молодіжною радою.

3.24. Голова та заступник(и) Молодіжної Ради є членами Виконкому за посадами.

 

4. Виконавчий комітет Молодіжної ради здійснює

- поточну роботу між засіданнями Молодіжної ради;

- взаємодію з Молодіжними радами (комісіями) районних, первинних профспілкових організацій;

- контроль за виконанням рішень виборних органів ЦК Профспілки, Молодіжної ради ЦК Профспілки, обласної організації профспілки та Молодіжної ради обласного комітету з питань молодіжної політики.

4.1. Засідання Виконавчого комітету проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

4.2. Рішення про скликання засідання Виконкому приймає голова Молодіжної ради, завчасно повідомляючи про це членів Виконкому.

4.3. Голова Молодіжної ради є головою Виконкому за посадою.

4.4. За відсутності голови засідання Виконкому проводить його заступник.

 

5. Заключні положення

5.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Президією обласного комітету Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України.

5.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Молодіжною радою, та вступають в силу з моменту їх погодження з Президією обласного комітету.

 

 

 

 

Новини

07.12.23
Засідання Обласного комітету галузевої Профспілки
06.12.23
Хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять
усі новини

ФотодокументиГала-концерт лауреатов областных отраслевых фестивалей