Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Колективно-договірна робота

Колективно-договірна робота в закладах охорони здоров`я (методичні рекомендації)

Соціальний діалог в галузі охорони здоров'я 

Закон України «Про соціальний діалог в Україні», прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 2010 р. визначає правові  засади організації та порядку ведення соціального діалогу з метою вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві; визначає поняття соціального діалогу, його основні принципи, сторони, рівні та форми здійснення.

Соціальний діалог в галузі охорони здоров'я - це  процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень між сторонами колективних  трудових відносин  в  галузі  охорони  здоров'я,  з  питань  формування  та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.

Метою соціального діалогу є досягнення соціальної злагоди між Сторонами соціального діалогу в галузі охорони здоров’я шляхом забезпечення балансу соціально-трудових інтересів працівників галузі і держави, запобігання конфліктам, створення необхідних    умов   функціонування   та   економічного   розвитку підприємств,  закладів,  установ та організацій  охорони  здоров'я всіх форм власності,  забезпечення соціальних гарантій і пільг для працівників  охорони  здоров'я  та  підвищення   життєвого   рівня медичних працівників в цілому.

Соціальний діалог в галузі охорони здоров'я  здійснюється  на національному, галузевому,  територіальному та локальному (заклади, установи,  організації,  підприємства) рівнях на  двосторонній  чи тристоронній основі.

Сторонами соціального діалогу є:

- на національному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів Україні;

-   на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб'єктом якої є Профспілка працівників охорони здоров'я України; сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я - Міністерство охорони здоров'я України (далі МОЗ України);

-  на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб'єктом якої є територіальні організації Профспілки працівників охорони здоров'я України; сторона органів виконавчої влади  - управління охорони здоров'я обласних та місцевих державних адміністрацій. На території відповідної адміністративно-територіальної  одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;

-  на локальному рівні – сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації; сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець.

Соціальний діалог  здійснюється  між  сторонами   соціального діалогу   відповідного   рівня   у   формах:  обміну  інформацією; консультацій;  узгоджувальних процедур;  колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.

Колективні переговори    проводяться    з   метою   укладення колективних договорів і угод.

За результатами   колективних   переговорів  укладаються: 

- на національному рівні – Генеральна угода;

-  на галузевому   рівні   -   Галузева   угода;

-  на територіальному  рівні  -  територіальні угоди;

-  на локальному рівні - колективні договори.

Колективні договори    і   угоди   після   їх   укладення   є обов'язковими для виконання суб'єктами сторін соціального діалогу, які їх уклали.

Норми Галузевої угоди діють безпосередньо і  є  обов'язковими для   застосування  під  час  укладання  колективних  договорів  у закладах, установах та організаціях галузі охорони здоров'я. 

Колективні переговори

Одним з найважливіших, гарантованих чинним законодавством України, прав профспілок є право на ведення колективних переговорів і укладення колективного договору

На практиці колективно-договірну роботу можна поділити на п'ять етапів:

1-й   етап  – підготовка до колективних переговорів;

2-й етап – проведення колективних переговорів і розробка проекту колективного договору;

3-й   етап – укладення колективного договору, його підписання й повідомна реєстрація;

4-й   етап – внесення змін і доповнень у колективний договір;

5-й   етап – контроль за виконанням колективного договору.

 1.Підготовка до колективних переговорів

1.1. Сторони колективних переговорів та їх повноваження.

У відповідності зі ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і однією або кількома  уповноваженими на представництво трудовим колективом профспілковими організаціями в особі їх виборних органів з іншої сторони.

Тобто, право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.

 За наявності на підприємстві (в  установі, закладу) кількох профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.   

 У разі недосягнення згоди щодо положень колективного договору в спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з роботодавцем.

Що стосується визначення терміну «роботодавець», то на практиці це, як правило, головний лікар або керівник закладу охорони здоров’я, повноваження якого визначені його Статутом.

Стороною колективних переговорів від імені трудового колективу виступає первинна профспілкова організація в особі виборного органа (профспілкового комітету, профорганізатора).

Слід пам'ятати, що в цій діяльності профспілки не мають потреби в яких-небудь додаткових повноваженнях від інших органів, оскільки вони прямо передбачені ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  і ст. 12 КЗпП України.

Ініціатива про початок колективних переговорів може виходити від кожної зі сторін. Якщо в установі (закладі) вже діє колективний договір, то така ініціатива може бути проявлена не раніше, чим за 3 місяця до закінчення терміну дії договору або у встановлені цим же договором строки.

Сторона, що ініціює початок колективних переговорів, письмово повідомляє  про  це  іншу  сторону,  яка,  у  відповідності  зі ст. 10 Закону України «Про колективні договори і угодах», зобов'язана розпочати їх протягом 7 днів.

Для мотивації укладення колективних договорів необхідно використовувати наступні фактори:

-  колективний договір забезпечує стійкі відносини між роботодавцем і працівниками і їх представниками в особі профспілок;

-  діючи колективно, працівники мають більше шансів задовольнити свої потреби;

-   коло виробничих, трудових і соціально-економічних питань, врегульованих колективним договором, необмежений, головне, щоб вони перебували в межах компетенції сторін;

-    коло гарантій, встановлених чинним законодавством про працю, досить вузький, тому їх рівень недостатній для забезпечення належного рівня життя.

На практиці питання початку переговорів ініціюють профспілки, оскільки сторона роботодавця в цьому питанні є недостатньо активною.

Основним документом про проведення колективних переговорів є відповідне рішення профспілкового комітету (профорганізатора).

 1.2. Формування вимог профспілкового комітету.

Зміст колдоговору в значній мірі залежить від фінансово-економічного становища закладу охорони здоров'я. Саме тому, для якісного й аргументованого ведення колективних переговорів, формування і аргументації вимог по змісту колективного договору профспілковий комітет повинен володіти основною інформацією про діяльність закладу.

Право профспілкового комітету на безперешкодне  одержання такої інформації закріплене статтями 10, 19 Закону України «Про колективні договори і угоди»,  статтями 28, 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Відповідальність за непредставлення або перешкоджання одержанню  інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю по виконанню колективного договору, передбачена ст. 413 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На підставі результатів аналізу діяльності закладу, середньо статичних даних соціально-економічного положення працівників галузі, а також з урахуванням рівня життя населення держави та даного регіону і повинні бути сформовані вимоги трудового колективу й профспілкового комітету до змісту колдоговору.

Колективний договір може передбачати додаткові, у порівнянні із чинним законодавством, гарантії, соціально-економічні або побутові пільги.

Переговори будуть більш продуктивними, якщо всі вимоги й пропозиції профкому будуть завчасно передані повноважним представникам роботодавця для того, щоб у них була можливість підготувати й надати аргументовані розрахунки, висновки й власні пропозиції.

Для більшої впевненості в проведенні переговорів, профкому, ще до їх початку, доцільно провести відповідні опитування працівників закладу, анкетування, збори й наради, визначитися щодо  аргументованих максимальних і мінімальних вимог, що дасть можливість більш широкого маневру на переговорах і прийняття компромісних рішень.

2. Проведення колективних переговорів і розробка проекту

колективного договору

2.1. Порядок ведення колективних переговорів.

Після того, як сторони домовилися почати колективні переговори, вони повинні створити робочу комісію з ведення переговорів та розробці проекту колдоговору із числа повноважних представників сторін, визначити строки й порядок ведення переговорів, гарантії їх учасникам, про що головним лікарем закладу видається погоджений із профспілковим комітетом (профорганізатором) наказ.

Законодавством не встановлені строки проведення колективних переговорів, тому ці строки встановлюються за домовленістю сторін. На практиці, переговори в закладах охорони здоров'я тривають, як правило, не більш одного місяця.

Для ведення колективних переговорів сторонам доцільно розробити й затвердити порядок або регламент їх проведення.

У регламенті проведення переговорів доцільно передбачити наступні моменти:

1. Сторони колективних переговорів і повноваження їх представників (повна назва роботодавця і керівника, виборного  органу профспілкової організації);

2.  Кількісний склад робочої комісії (комісія повинна обиратися в рівній чисельності повноважних представників сторін. У той же час, при наявності в закладі декількох профспілок, формування кількісного складу профспілкової сторони комісії відбувається за принципом пропорційного представництва, що забезпечує пріоритет найбільш представницьких профспілкових організацій. Мова йде про формування загального представницького органа для ведення переговорів. Стороною колективного договору при цьому вважаються всі відповідні профспілкові організації. При цьому,  кожна з них повинна визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором. Профспілка, яка відмовилася (у тому числі й шляхом умовчання) від участі в представницькому органі, втрачає право представляти трудовий колектив під час підписання колективного договору.)

3. Обрання голови комісії і його заступника (головою комісії обирається представник однієї сторони, заступником – представник іншої, або обираються співголови комісії від обох сторін).

4.Місце, дата й час проведення засідання комісії.

5.Питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії (підготовка приміщення для переговорів, друкування і тиражування протоколів, інших матеріалів).

6.Надання на вимогу профспілкової сторони наявної у роботодавця інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і розробки проекту колдоговору, зобов'язання сторін по нерозголошенню відомостей, що є комерційною таємницею.

7. Обов'язковість для виконання сторонами прийнятих комісією рішень, порядок їх прийняття й оформлення відповідними протоколами.

8.Черговість виступів представників сторін, залучення до роботи комісії експертів і інших фахівців.

9.Можливість призупинення переговорів на встановлений сторонами строк для проведення додаткових консультацій, аналізу, експертизи та за іншими обставинами.

10. Порядок узгодження розбіжностей, їх оформлення (складання протоколу розбіжностей), проведення примирливих процедур і залучення посередників.

11. Строк підготовки проекту колдоговору і його передача на розгляд працівникам структурних підрозділів закладу і головному лікарю (установити зобов'язання представника роботодавця в частині тиражування проекту колдоговору та створення умов для його обговорення в структурних підрозділах).

12.Загальний строк проведення переговорів, а також орієнтовна дата проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу.

13. Гарантії й компенсації членам робочої комісії і фахівцям (консультантам, експертам, посередникам), які можуть залучатися до переговорів за згодою сторін на період проведення колективних переговорів.

Регламент підлягає затвердженню сторонами, а саме – наказом по закладу та відповідним рішенням профспілкового комітету (профорганізатора).

Слід зазначити, що на практиці на робочу комісію з розробки проекту колективного договору також покладають функції здійснення контролю по виконанню договору і веденню переговорів по внесенню змін і доповнень в діючий колективний договір. Відповідні положення повинні бути закріплені в тексті колдоговору та Порядку (регламенті) ведення колективних переговорів.  

2.2. Обговорення проекту колективного договору.

Після того, як робоча комісія підготує проект колдоговору, необхідно в строки, установлені сторонами, організувати його обговорення в трудовому колективі. Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» проект колдоговору повинен розроблятися з урахуванням пропозицій працівників закладу. Тому профспілковому комітету необхідно організувати в трудових колективах структурних підрозділів закладу обговорення його змісту, збір і узагальнення пропозицій від працівників, забезпечити постійне інформування трудового колективу про хід переговірного процесу. Крім цього, необхідно добитися від головного лікаря створення нормальних умов для цієї роботи, зокрема:

-   надання приміщень для проведення зборів співробітників;

-  залучення керівників  структурних   підрозділів, фахівців закладу до участі в зборах;

-   надання   інформації про фінансово-економічне положення закладу.

За підсумками цього обговорення комісія повинна доробити проект колективного договору та винести його на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

 2.3. Вирішення розбіжностей.

У випадку не досягнення згоди між сторонами переговорів по окремих положеннях проекту колективного договору, комісія повинна скласти протокол розбіжностей, в якому визначаються позиції сторін по не погодженим положеннях і спільні заходи щодо усунення таких розбіжностей.

Для врегулювання розбіжностей сторони повинні використовувати примирні процедури. Відповідно до ст. 11 Закону «Про колективні договори і угоди», протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони повинні сформувати зі свого складу примирну комісію, а у випадку не досягнення згоди – залучити посередника, кандидатура якого узгоджується обома сторонами.

Примирна комісія або посередник у строк до семи днів розглядають розбіжності сторін і вносять рекомендації з їхнього врегулювання. Сторони можуть  попередньо домовитися щодо обов'язковості виконання ними пропозицій комісії або посередника щодо врегулювання розбіжностей. Така домовленість сторін повинна бути зафіксована спеціальним рішенням.

У випадку не досягнення згоди сторін у частині прийнятих у ході примирних процедур рекомендацій, допускаються організація й проведення передбачених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» акцій – зборів, мітингів, пікетувань  і т.п.

Якщо переговори по змісту проекту колективного договору завершилися досягненням згоди сторін, він виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу, дата проведення якого встановлюється спільним рішенням сторін.

Може трапитися так, що загальні збори (конференція) трудового колективу відхилить проект колдоговору або окремі його положення. У цьому випадку сторони повинні продовжити переговори, при цьому, строк їх проведення не повинен перевищити десяти днів. Після цього проект у цілому виноситься на повторний розгляд.

Чинним законодавством не визначено, як слід діяти в тому випадку, якщо сторони і на цьому етапі не дійдуть згоди по змісту колдоговору або окремих його положень. Сторони повинні самостійно визначитися, як діяти надалі. На практиці, в таких ситуаціях використовуються наступні варіанти:

- колдоговір ухвалюється разом із протоколом розбіжностей з неузгоджених питань і робота з їхнього усунення і надалі здійснюється в робочому порядку;

-  колективні переговори і примирні процедури тривають до прийняття рішення, що задовольняє обидві сторони ;

-   ініціюється вступ у колективний трудовий спір.

3. Прийняття колективного договору, його підписання і реєстрація  

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу, він підписується повноважними представниками сторін (головним лікарем і головою профорганізації) не пізніше п'яти днів з моменту його прийняття, якщо інший порядок не був визначений цими ж зборами.

Колективний договір набуває чинності з моменту  його підписання, або від дня, зазначеного в самому договорі.

Рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу доцільно встановити строк подачі колдоговору на повідомну реєстрацію в місцевий орган державної виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Разом із трьома примірниками колективного договору на повідомну реєстрацію представляються всі додатки до нього, протокол розбіжностей, склад повноважних представників сторін, що брали участь у колективних переговорах.

Постановою від 13.02.2013 р. № 115 КМ України затвердив Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, яким, між іншим, визначено, що:

повідомна реєстрація проводиться з метою посвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів для забезпечення можливості обліку їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), які можуть виникнути в результаті виконання умов таких угод (договорів).

З метою повідомної реєстрації сторони угоди (договору) подають до відповідного реєструючого органу таку угоду (договір) разом з додатками в кількості примірників, яка відповідає кількості таких сторін та копію угоди (договору).

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) у відповідний орган, що реєструє.

На практиці мають місце випадки, коли реєстратори відмовляють у реєстрації договорів через  невиконання їх власних пропозицій або вимог про внесення в текст договору або виключенні з нього окремих норм або положень. Такі дії реєструючого  органу є неправомірними та можуть бути оскаржені в установленому порядку. У таких випадках рекомендується три екземпляри колдоговору разом з усіма додатками висилати органу, що реєструє, поштою, з повідомленням про вручення. Якщо через двотижневий строк звістка про повідомну реєстрацію не надійшла, то на підставі поштового документа на звороті останньої сторінки колдоговору робиться напис: «Спрямований для повідомної реєстрації (куди, кому, дата й номер поштового повідомлення)». Це й буде доказом здійснення повідомної реєстрації. Слід також знати, що термін набирання чинності колективного договору не залежить від наявності або відсутності повідомної реєстрації.

 4. Внесення змін і доповнень до колективного договору

Зміни і доповнення в колективний договір можуть бути внесені протягом усього строку його дії тільки за взаємною згодою сторін і в порядку, встановленому  ними ж у самому договорі.

Внесення змін і доповнень є обов'язковим, якщо вони обумовлені зміною чинного законодавства та колективних угод вищого рівня (Генеральної, Галузевої, Територіальної тощо).

При виникненні потреби у внесенні змін або доповнень, сторони повинні провести переговори. Для цього визначається робочий орган, на який і буде покладена така функція. Як правило, це робоча комісія з розробки колдоговору.

Якщо сторони відразу не заперечують проти  необхідних змін або доповнень, то можна використовувати спрощену процедуру їх внесення. Це може бути спільне засідання повноважних представників роботодавця і профспілкової сторони. Домовленість сторін у такому випадку документально оформляється спільним рішенням.

Зміни і доповнення, які вносяться в колективний договір, також підлягають повідомній реєстрації.

5. Контроль за виконанням колективного договору

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється його сторонами, що безпосередньо його уклали, чи уповноваженими ними представниками в порядку, встановленому колективним договором.

Сторони, що підписали колективний договір, щорічно, в установлені в ньому строки, звітують про його виконання. Згідно зі статтею 15 Закону  України «Про колективні договори і угоди» такі звіти повинні проводитися не рідше одного разу на рік.

ЗРАЗОК

                      Профспілка  працівників охорони здоров’я України

                             Первинна профспілкова організація

                        ____________________________________________________________________________                                      (назва установи)

                                Профспілковий комітет

“____”__________201_ року                                                 № ________

                                                                  Головному лікарю________

                                                                     ________________________

Пропозиції щодо початку роботи                               

з укладання нового колективного договору

                     Шановний________________________________!

    Відповідно до повноважень профспілок та їх організацій, визначених Кодексом Законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та у зв'язку із закінченням   "___"_________  201_р.    терміну    дії   колективного договору, що був укладений на _____            рік (роки), а також згідно статті 10 Закону України "Про колективні договори і угоди", повідомляємо Вас про початок переговорів з укладення нового колективного договору.

Згідно статті 20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та відповідно до Статуту Профспілки постановою профспілкового комітету (спільного представницького органу)    прийнято    рішення    щодо    проведення    колективних переговорів з укладення нового колективного договору на ______ рік (роки).

Профспілковий комітет (спільний представницький орган) пропонує:

1.  Розпочати переговори у 7-и денний термін з “___”____201_ р. і провести їх у термін до “___”_____201_ р.

2.  Створити робочу комісію для ведення переговорів з рівної кількості повноважених представників по 3 особи від кожної із сторін;

3.  Затвердити на першій зустрічі повноважних представників сторін  склад  робочої  комісії та Порядок  (регламент)  її роботи, визначити структуру проекту колективного договору та затвердити графік розробки його розділів, визначити гарантії та компенсації на період переговорів особам, які будуть брати в них участь.

4.  Загальні збори (конференцію) трудового колективу провести ”____”_________201_ р.

Просимо до початку переговорів підтвердити повноваження представників роботодавця на ведення переговорів та укладення колективного договору.

Додаток: Постанова профспілкового комітету від “___”_______201_ р. № __       .

Голова профспілкового комітету_______________________

 

ЗРАЗОК

                 Профспілка  працівників охорони здоров’я України

                         Первинна профспілкова організація

          ____________________________________________________

                                   (назва установи)

                               Профспілковий комітет

                                        ПОСТАНОВА

“____”__________201_ року                                                 № ________ СЛУХАЛИ:    про   ініціювання   колективних   переговорів   з розробки   та  укладення   нового  колективного   договору   на  201__ рік(роки)

ВИРІШИЛИ:

 1.   Звернутися   до  роботодавця  з пропозицією розпочати колективні переговори з розробки та укладення нового колективного договору на  201_ рік (роки).

2.   Для ведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору делегувати до складу спільної робочої комісії та надати для цього повноваження таким представникам____________________________________________________

Доручити голові профкому у разі необхідності вносити зміни до складу комісії.

3.   Голові   профспілкового   комітету направити  головному лікарю у термін до “___”_______201_ р .письмове повідомлення про початок колективних переговорів та запропонувати (можливі пропозиції):

- розпочати переговори у 7-и денний термін до “___”______201_ р.

- підготувати    у     термін до “___”_______201_ р.    наказ,    узгоджений    з профспілковим комітетом, про створення робочої комісії для ведення колективних переговорів і розробки проекту колективного договору, про надання вільного від роботи часу із збереженням середнього заробітку працівників, делегованих профспілковим комітетом до складу робочої комісії на період ведення колективних переговорів;

- надати    профспілковому    комітету    у    термін до “___”_____201_ р. інформацію про фінансово-економічну діяльність закладу (конкретизувати), необхідну для ведення колективних переговорів та розробки проекту колективного договору;

 СПІЛЬНО З ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ:

-  розробити та затвердити Порядок (регламент) засідань робочої комісії з ведення колективних переговорів.

-     організувати  роботу  (відповідно  до  плана-графіку)  щодо обговорення   в   структурних підрозділах  змісту  проекту   колективного договору та узагальнення вимог і пропозицій працівників.

-      забезпечити інформування працівників закладу про хід колективних переговорів, використовуючи  для цього газету закладу, якщо вона є, локальний радіозв'язок лікарні, інформаційні дошки та ін.

- провести загальні збори (конференцію) трудового колективу “___”________201__р. (якщо буде проводитися конференція, то необхідно визначити кількість делегатів);

4. Делегувати до складу спільної робочої комісії наступних повноважних представників трудового колективу Миколаєнка П.І. – співголова комісії, Крамаренко Т.П., Чернову О.В. –  члени комісії

5.    Контроль за виконанням постанови залишити за профспілковим комітетом.

Голова засідання профспілкового комітету

Секретар 

 

 ЗРАЗОК

                                           Положення

про робочу комісію з ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору

____________________________________________________

                                    (назва установи)

_________________________________________

1. Загальні положення

Робоча комісія з ведення колективних переговорів,  підготовки проекту  колективного договору (далі - Комісія), утворена відповідно до статті  10 Закону України «Про колективні договори і угоди» та діє на підставі цього положення.

2. Основні завдання Комісії

2.1. Комісія має шляхом колективних переговорів підготувати проект колективного договору (зміни і доповнення до нього) та подати на розгляд сторонам (винести на схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу).

2.1. Комісія здійснює контроль за виконанням колективного договору та розглядає спірні питання щодо його реалізації.

3. Порядок формування та склад Комісії

3.1. Комісія складається і 3 представників від кожної сторони.

3.2. Кожна із  сторін самостійно визначає  і затверджує  своїх представників у комісії, та надає їм повноваження, визначає співголову Комісії та його заступника.

3.3. Кожна із сторін повинна затвердити своїх представників у Комісії за 7 днів до початку колективних переговорів.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Перше засідання Комісії проводиться не пізніше 7 робочих днів з дня ініціювання однією із сторін колективних переговорів.

4.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 2-х представників кожної сторони.

4.3. На   першому   засіданні   Комісії   головує   співголова   від сторони, що ініціювала колективні переговори, або його заступник. На інших засіданнях головують співголови почергово.

4.4. Засідання Комісії оформляється протоколом, який ведуть представники    від    кожної    сторони    визначені    співголовами.    До протоколу заносяться прийняті рішення, редакція погоджених норм та положень   проекту   колективного   договору,   позиція   сторін   щодо окремих пунктів.

У випадку, коли засідання Комісії у запланований день не відбулося також складається протокол, у якому фіксується причина зриву засідання.

4.5.          Протокол   підписується   співголовами   безпосередньо в  день   проведення засідання.

4.6. Рішення   Комісії   вважається   прийнятим,   якщо   за   нього проголосувало більшість присутніх на засіданні представників кожної сторони.

4.7.   Для підготовки відповідних розділів проекту колективного договору можуть утворюватись робочі групи. Їх склад затверджується співголовами за поданням кожної із сторін.

5. Інші питання роботи Комісії

5.1.  Кожна із сторін має право ініціювати розгляд на Комісії питань, що виникають в ході реалізації колективного договору. Таке засідання має бути проведено співголовами не пізніше 7 днів після його ініціювання однією із сторін.

5.2.    Комісія   двічі    на   рік   проводить   перевірку   виконання колективного договору та складає відповідний акт.

5.3.  Співголови комісії мають право отримувати від представників роботодавця,      керівників  структурних      підрозділів      необхідну інформацію   для   ведення   колективних   переговорів   та   здійснення контролю за виконанням колективного договору.

Дана інформація має бути надана не пізніше3-х робочих днів після звернення.

6. Забезпечення діяльності Комісії

6.1. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснюється роботодавцем.

 

  ЗРАЗОК

                                               НАКАЗ

“___”______201__р.                                                                     №_______

Про організацію і проведення колективних
переговорів та укладення колективного
договору на  201___рік

Згідно   Закону   України   "Про   колективні   договори   і   угоди"   та письмового повідомлення (лист від “__”____201_ р. №____) профспілкового комітету первинної організації профспілки              (назва профспілки)_______________________________________________________________            ________________________________________________________________

(спільного  представницького  органу профспілкових  організацій,  якщо такий буде створено)

наказую:

1. Розпочати   колективні   переговори   з   укладення   колективного договору на 201__ рік.

 2. Сформувати робочу комісію для ведення колективних переговорів з   розробки   колективного   договору   у   складі 6 осіб   з   рівним представництвом від сторін:

- від найманих працівників згідно з постановою профкому від “__”___201__р №___

П. І. Б.                     місце роботи                                посада, професія

  - від головного лікаря:

П. І. Б.                      місце роботи                               посада, професія

 

3. ВИЗНАЧИТИ:

3.1.  Місцем проведення засідання робочої комісії - (зал, кімната №___    - вказати конкретно);

3.2.Днями   засідань   робочої   комісії   є,   _____  (записати конкретно дні тижня), об __ годині.

4.  Перше засідання робочої комісії провести “___”_________201__р.  з таким порядком денним:

- обрання керівництва робочої комісії;

 - затвердження порядку (регламенту) засідань робочої комісії; затвердження структури проекту колективного договору;

- затвердження   графіка   розробки   розділів   проекту   колективного договору.

5.  Підготовлений робочою комісією проект колективного договору винести   на   обговорення   сторін   переговорів   до “___”_________201__р.  

Тиражувати проект колективного договору у кількості _____ примірників.

6. Провести   загальні   збори   (конференцію)  трудового   колективу “___”_________201__р.  (якщо проводиться конференція, визначити кількість делегатів).

7.На період ведення колективних переговорів з розробки проекту колективного договору звільнити  від основної роботи із  збереженням середнього заробітку членів робочої комісії зазначених у пункті 2.

8. Керівникам структурних підрозділів  (конкретизувати, яких) надавати членам робочої комісії від працівників наявну інформацію, необхідну для ведення   колективних   переговорів   та   розробки   проекту   колективного договору.

9. Заступнику головного лікаря з адміністративно-господарської діяльності  забезпечити    організаційне   та матеріально-технічне проведення засідань робочої комісії (підготовка приміщення,    забезпечення   канцелярським   приладдям,    друкування   та тиражування матеріалів тощо).

10. За попередньою заявкою профспілкового комітету (спільного представницького    органу) надавати    обладнане   приміщення    для проведення (у робочий чи неробочий час) нарад та зборів працівників, їх представників    для    обговорення    проекту    колективного    договору    й формування вимог та пропозицій.

Головний лікар                                          ______________________

Погоджено з профспілковим комітетом

(спільним представницьким органом)
"___"________ 201 _ р.                                _______________________

   

ЗРАЗОК

                                          УГОДА

між первинною організацією профспілки______________________та  первинною організацією профспілки__________________________,  що діє на_________________________________________

про утворення спільного представницького органу для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору на 20__рік та співпрацю щодо забезпечення виконання сторонами зобов'язань за колективним договором і здійснення контролю за його виконанням

Усвідомлюючи важливість консолідації дій первинних профспілкових організацій, що діють в закладі відповідно до Статутів своїх Профспілок, у колективних переговорах з укладення нового колективного договору, необхідність співпраці в ході переговорів, солідарної підтримки вимог до сторони роботодавця, спільних дій для забезпечення реалізації вимог працівників, відповідно до Закону України «Про колективні договори та угоди» і повноважень, наданих профспілковими організаціями,

ми, що нижче підписалися, домовилися, що:

1. Первинна організація профспілки____________ та первинна організації       профспілки __________________ утворюють       спільний представницький орган (надалі  - Представницький орган) для ведення колективних   переговорів   щодо   укладення   колективного   договору   на 201__рік (роки) і контролю за його виконанням у складі ___осіб.

2. Представницький орган формується пропорційно кількості членів профспілок,     яких     об'єднує     кожна     профспілкова     організація    в закладі.

 Від   первинної   організації  профспілки__________________ до складу   представницького   органу  делегується ___ осіб,   від  первинної організації профспілки_________________ -  ___осіб.

3. Персональний склад членів Представницького органу визначається самостійно кожною первинною організацією у термін до “___”_____201__ року.

4. Перше     засідання    представницький     орган    має    провести “___”_____201__року. На цьому засіданні обрати його голову і заступника та  розподілити  обов'язки  щодо   організації  і   проведення  переговорів, розробки розділів проекту колективного договору.

5.Організацію роботи та проведення засідань Представницького органу здійснює обраний голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

6. Засідання Представницького  органу  є  правомочним,  якщо  на ньому присутні більшість його членів (не менше двох третин).

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів органу, присутніх на засіданні.

Рішення Представницького органу оформлюється протоколом, який ведеться на кожному засіданні і підписується головуючим.

7. Профспілкові організації зобов'язуються:

7.1. Забезпечити активну участь своїх представників у роботі Представницького органу та робочої комісії з розробки проекту колективного договору, здійснення контролю за його виконанням.

Пропуск членом представницького органу без поважних причин підряд двох його засідань або засідань робочої комісії є підставою для позбавлення   його   права   участі   у   колективних   переговорах   у   складі профспілкової сторони.

7.2.   Брати   участь   в   організаційному   і   матеріально-технічному забезпеченні   роботи представницького   органу,   а   також   у   спільному фінансуванні переговорного процесу.

7.3.Проводити солідарні колективні дії профспілкової сторони на захист її вимог під час переговорів, а також при невиконанні положень колективного договору.

7.4.Визначитися щодо своїх зобов'язань за колективним договором та забезпечити їх неухильне виконання.

8.Повноважні представники профспілкових організацій набувають права підпису колективного договору за умови виконання зобов'язань за цією Угодою.

9.    Дана Угода схвалена на спільному засіданні профспілкових комітетів «__»_____201_ року.

 

 

Від первинної організації               Від первинної організації     профспілки________                    профспілки________

 

ЗРАЗОК

ПРОТОКОЛ

розбіжностей щодо окремих положень проекту колективного договору

1. Сторони в ході переговорів з розробки проекту колективного договору не дійшли згоди з таких питань:

 

 

  Пропозиція головного лікаря 

Пропозиція профспілкового комітету

Викласти неузгоджені положення проекту колективного договору та позиції кожної із сторін стосовно цих положень з відповідною аргументацією.

 

 2. З метою врегулювання розбіжностей сторони домовилися вжити таких заходів:

(викласти зміст заходів, визначити терміни їх виконання та відповідальних осіб).

 Від головного лікаря_____           Від профспілкового комітету _______

 

 

 

                                          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                               ПОСТАНОВА  від  9 серпня 1993 р. N 611

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці

Відповідно   до   частини   другої   статті   ЗО   Закону   України   "Про підприємства в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: Установити, що комерційну таємницю не становлять:

- установчі    документи,    документи,    що    дозволяють    займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;

- інформація за всіма встановленими формами державної звітності;

- дані, необхідні для перевірки  обчислення і  сплати податків та інших обов'язкових платежів;

- відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;

- документи про сплату податків і обов'язкових платежів;

- інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров'ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;

- документи про платоспроможність;

- відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;

- відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.

Підприємства зобов'язані подавати перелічені у цій постанові відомості органам державної виконавчої влади, контролюючим і правоохоронним органам, іншим юридичним особам відповідно до чинного законодавства, за їх вимогою.

 


Новини

19.06.24
Внесено зміни до постанови КМУ від 20 березня 2013 р. № 174
18.06.24
Алгоритм здійснення виплати за лікарняним
усі новини

ФотодокументиГала-концерт лауреатов областных отраслевых фестивалей